Stadgar

Stadgar (antagna vid mötet den 21 december 2010, reviderade 12 mars 2014)

Föreningens namn är HÅLLKOLLBO, Sustainable Cohousing. Föreningen är en ideell förening och har sitt säte i Stockholm.

Föreningens ändamål är att arbeta för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet genom att utveckla ett Hållkollbokoncept som skall resultera i samarbete med lämpliga byggherrar för att få till stånd hållbart byggande och smart kollektivhusboende, till att börja med i Stockholmstrakten. Föreningen samarbetar med motsvarande intressenter i andra delar av landet och i andra länder.

För att uppnå målsättningen skall kunskapsutveckling ske genom interna och externa föreläsningar, seminarier, kurser och studiecirklar. Föreningen ska också ansvara för och delta i evenemang som gagnar föreningens syfte.
Samverkan med myndigheter, forskningsinstitutioner och entreprenörer skall utvecklas.

Medlem är den som betalat medlemsavgift och ställer sig bakom föreningens målsättning.

Medlem som har betalat medlemsavgift har en röst.

Beslutande organ är medlemsmöten.

Löpande frågor beslutas av styrelsen.

Styrelsen väljs på årsmötet och skall bestå av minst tre ledamöter. Styrelsen konstitueras inom sig.
Ordförande och kassör är firmatecknare var för sig.
Valberedning bestående av en person väljs på årsmötet.
En revisor utses på årsmötet

Verksamhets- och räkenskapsår är kalenderåret

Storleken på medlemsavgift beslutas på årsmötet
Kallelse till möten sker genom information på webbplatsen och genom e-post.
Årsmöte ska hållas senast den 31 mars och utlysas senast två veckor i förväg.
Frågor som ska behandlas på årsmöte:

1. Mötets öppnande
2. Mötets behöriga utlysande
3. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare tillika rösträknare
4. Fastställande av föredragningslistan
5. Genomgång av verksamhetsberättelsen
6. Beslut om bokslut (ekonomisk redovisning)
7. Revisionsberättelse
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av medlemsavgift
10. Motioner och propositioner
11. Val av styrelse, minst tre ledamöter
12. Val av revisor jämte revisorssuppleant
13. Val av valberedning och sammankallande
14. Verksamhetsplan
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande

Stadgeändring sker efter beslut på två möten varav ett är årsmöte.

Upplösning av föreningen sker när två tredjedelar av medlemmarna så anser vid två möten varav ett är årsmöte.
Kvarvarande tillgångar tillfaller förening med närliggande ändamål.