Om Hållkollbo

 

Hållkollbo är en ideell förening och står för hållbart kollektivt boende. Syftet är att bygga ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart kollektivhus. Just nu arbetar vi med att planera ett boende med dessa värderingar i Stockholm eller en närförort söder om Stockholm, nära natur och kollektivtrafik.

Föreningen bildades 2010 av boenden på kollektivhuset Elfvinggården, som ville ta ett hållbart ansvar för boende och samvaron. Nu har föreningen vuxit och består idag av medlemmar från hela Stockholm indelade i styrelse, arbetsgrupper, projektledare och arkitekter.

Tanken med byggemskap är att medlemmarna själva ska vara med i hela byggprocessen. Idén är relativt ny i Sverige, men mycket vanlig i Tyskland. Baugemeinschaft är en framgångsrik modell som vänder på den traditionella rollfördelningen där demokratiska sammanslutningar så som föreningar, blir beställare. Vi får större frihet till ett boende anpassat till egna villkor och behov samt lär känna våra grannar.

Våra arkitekter har varit med i bildandet av Svenska föreningen för Byggemenskap (december 2011) och Hållkollbo har utsetts till pilotprojekt.

 

Föreningens värdegrunder

Hållkollbo vill i byggemenskap bygga ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart kollektivhus.

•       Med ekologisk hållbarhet vill vi bygga på ett sätt som kan skapa en positiv påverkan på miljön och ta vara på de naturliga kretsloppen genom bl.a. val av material, effektiv ytanvändning, energi- och vattensystem, lokal hushållning mm.

•       Med social hållbarhet vill vi tillfredsställa behov av såväl gemensam samvaro som avskildhet i boendet, samt tillämpa rättvisa och jämställdhet i beslutsfattande. Vi vill sträva efter mångfald bland de boende i huset. Genom de gemensamma ytorna vill vi främja kulturellt och socialt utbyte mellan de boende och för människor i närområdet. HållKollBo värnar om integration.

•       Med ekonomisk hållbarhet vill vi genom rationell ekonomisk planering upprätthålla den ekologiska och sociala hållbarheten. Vi önskar göra kollektivboendet tillgängligt även för ekonomiskt mindre resursstarka personer. Vi försöker hitta/leta/jobba fram kontraktsformer och ekonomiska modeller som förmodligen inte används idag.

Här är en länk till en artikel om ett kollektivhus under uppbyggnad – Kollektivhuset Kombos oktober 2018 http://www.kollektivhus.se/wp-content/uploads/2018/11/kombo-hemohyra.pdf