Arkiv

Medlemsmöten

HållKollBo Medlemsmöte 2016-02-08

HållKollBo Medlemsmöte 2016-01-18

Protokoll 20151210

Protokoll 20151014

Protokoll fört vid HållKollBos medlemsmöte
den 15 september 2015 på Elfvinggården

Närvarande:
Maggan Forsberg, Lisa Lindholm. Dan Gerde, Robert af Wetterstedt,
Kerstin Andrée, Anita Sand, Inger Raaby, Roland Larsson, Margareta
Jaric

1. Val
Maggan valdes till ordförande, Margareta till sekreterare och Lisa
till justerare

2. HållKollBos rundvandring i Hammarbyhöjden-Björkhagen
Lisa rapporterade om de olika föreslagna byggbara tomterna som fem
personer gick runt och tittade på: Vid Karlskronavägen där det
troligen kommer att byggas en förskola, i enden av Finn Malmgrens väg
där Einar Mattssons redan har börjat bygga och bakom Hammarbyhöjdens
skola med närhet till två tunnelbanelinjer.

3. Ansökan om markanvisning
Robert presenterade program dels för Hammarbyhöjden-Björkhagen och
dels för Bagarmossen-Skarpnäck (se bilagor)

Kristin Qvistgaard, kontaktperson för H-B på exploateringskontoret
har tidigare meddelat att det inte finns så mycket mer relevant
kontaktbehov innan man kommit längre. Därför avvaktar HållKollBo och
Maria Blocks och Nils Söderlunds firmor, vilka under våren gemensamt
ansökt om markanvisning i området, tills exploateringskontoret kommer
med vidare information.

Aktuellt för mötet blev sålunda frågan om ansökan om markanvisning
för Bagarmossen-Skarpnäck.

Margareta läste upp den ansökan om markanvisning för en tomt vid
Rusthållarvägen som hade gjorts i februari 2013.
I svaret som vi hade fått då stod att ansökan finns kvar i
markanvisningsregistret i tre år – alltså till febr/mars 2016.
Nu gäller det för HållKollBo att formulera en utvidgad ansökan. Vid
flera tillfällen kommer förslaget upp att HållKollBo tillsammans med
en annan byggemenskap skall föreslå att kvarteret där Bergholmsskolan
i Bagarmossen ligger idag skulle kunna bli ett innovativt kvarter med
inriktning på att i samarbete med kommunen satsa på byggemenskaper i
en ekologisk, ekonomiskt och socialt hållbar anda. Då Maggan pekade på kommunens förslag på andra kriterier än endast den som bjuder högst vid anvisning av mark menade mötet att “Kvartersförslaget” skulle kunna bli försvarbart. Lisa drog upp tanken om olika forskningsbidrag inte minst EU-bidrag. Robert tillade att kommunen i så fall står som huvudansökare. Inom ramen för Horizont 2020 flikade Margareta in.

Mötet beslutade
– att på längre sikt HållKollBo riktar in sig på tomten vid Hammarbyhöjdens skola med närhet till två tunnelbanelinjer.
– att en utvidgad ansökan om markanvisning för området Bergholmskolan i Bagarmossen skall göras. Robert skulle formulera och utgå från den tidigare ansökan och anpassa till dagens önskemål
– att någon/några utses att undersöka vilka forskningsområden som skulle kunna bli aktuella

4. Möte med Johan Rapping,
kontaktperson för Bagarmossen-Skarpnäck på exploateringskontoret den 24 september.
Robert menade att det inte var nödvändigt att komma med något färdigsnickrat förslag utan snarare föra en dialog för att vid ett senare tillfälle komma med mer detaljerad information från HållKollBo.

Mötet beslutade – att Nils Söderlund, Margareta Jaric, Robert af Wetterstedt och Lisa Lindholm går till mötet. Maria Block har meddelat förhinder.

5. Engångsavgift till Kölista vid sidan om årlig medlemsavgift
Få har betalat in till kölistan delvis beroende på att informationen om dess existens varit dålig. En livlig diskussion uppstod som utmynnade i:
För att kunna bo i det planerade HållKollBo krävs tre åtagande
I Inbetalning av årsavgift som för närvarande är 200 kr
II Mer eller mindre aktivitet i föreningen HållKollBo idag, (längre fram ingå i en av de grupper som kommer att skapas)
III Inbetalning av en engångskostnad på 250 kr – den så kallade “köavgiften” vilken tillsammans med I och II utgör kvittot för köplatsen.

Mötet diskuterade huruvida det kommande årsmötet 2016 skall ta ställning i frågan om stadgarna skall revideras och de tre punkterna angående den som är berättigad att stå i kö och ha möjlighet att bo i HållKollBo.

Mötet beslutade
– att alla som vill bo i HållKollBo betalar medlemsavgift på 200 kr varje år och deltar i verksamheten. Därutöver enligt tidigare beslut betalas en engångsavgift 250 kr i köavgift. Kassören uppdrogs att informera de som betalat in köavgift utan att varken betalat medlemsavgift eller på något sätt varit aktiva i föreningen.

6. Programplaner
– Lotta Melanton bjuder in till “Måla tillsammans senare i höst på Konstnärshem.
– Studiebesök till Akvaponik vid Berga Naturbruksgymnasium någon gång i höst eller vår
– “Från Cyklopen i Högdalen över Smartup i Bagarmossen till Glob of vision vid KTH” (Margareta informerar vid nästa möte)

7. Nästa möte
Rapport från möte på Exploateringskontoret
Formulering av markanvisning HållKollBo
Forskning
Kölista – fastställande av kriterier inför kommande årsmöte
Programplaner

8.Mötet avslutades
och därefter samtal och fika.

Bromma 2015-09-15

Margareta Jaric Maggan Forsberg Lisa Lindholm
Mötessekreterare Mötesordförande Justerare

Styrelsemöte 2015-09-11
Närvarande Maggan Forsberg, Inger Raaby, Mygg Hellbom, Margareta Jaric

Styrelsen diskuterade Ansökan om markanvisning i Bagarmossen. Föreningen ser helst att hela tomten där Bergholmsskolan ligger idag blir ett ekologiskt ekonomiskt och socialt hållbart kvarter där HållKollBo tillsammans med den byggemeskap som vi har kontakt med blir en del.

Den 24 september kommer Nils Söderlund HållKollBos projektledare och medlemmarna Robert af Wetterstedt, Lisa Lindholm och Margareta Jaric besöka Johan Rapping, kontaktpersonen för Bagarmossen-Skarpnäck på Exploateringskontoret i Stockholms kommun.

Kriterierna för HållKollBos kölista diskuterades. Listan kommer att presenteras på medlemsmötet tisdagen den 15 september.

Program under hösten presentarades.
Studiebesök i Berga där det bland annat finns en akvaponi
Mäla tillsammans

Mötespunkter vid medlemsmötet tisdagen den 15 september på Elfvinggården
– Mötet öppnas
– Val och ordförande, sekreterare och justerare
– Ansökan om markanvisning i Bagarmossen-Skarpnäck
– Möte med Johan Rapping, kontaktpersonen för Bagarmossen-Skarpnäck på Exploateringskontoret i Stockholms kommun.
– Kriterier för kölistan
– Höstens program
– Övriga frågor
– Avslutning av mötet

/Nedtecknat av Margareta Jaric

20150817_180224
Medlemsmöte på Lisas Lott den 17 augusti 2015

Protokoll från Hållkollbos medlemsmöte 2015-08-17

Närvarande: Kerstin Andrée, Maggan Forsberg, Dan Gerdes, Åsa Gerdes, Mygg Hellbom, Margareta Jaric, Roland Larsson, Lisbeth Lindholm, Marianne Lundström, Inger Raaby, Anita Sand, Robert af Wetterstedt

1. Ordföranden Maggan Forsberg öppnar mötet och hälsar alla välkomna

2. Till mötesordförande väljs Maggan, till sekreterare Margareta och Mygg, till justerare väljs Inger

3. Höstens mötesdagar
måndag 17 augusti på Lisas kolonilott
tisdag 15 september kl 18 hos Maggan, Pilotgatan 19, Skarpnäck
onsdag 14 oktober kl 18 på Elfvinggården, Alviks strand
torsdag 12 november kl 18 ev på Roberts arbetsplats, Globenområdet
fredag 11 december kl 18 – vi ska höra med Nils om vi kan vara i Understenshöjdens ekoby
Styrelsemöten kommer att hållas före medlemsmötena

4. Byggplaner Hammarby-Björkhagen
Läget på Bergholmsskolans område i Bagarmossen föredras av en majoritet i föreningen men Hammarby-Björkhagen anses värt att satsa på för att undersöka möjligheterna.
Alla uppmanas gå runt i området med den utsända plankartan och titta och fundera var det skulle vara bra att ha vårt hus.
Nils och Robert kommer att träffas på torsdag för att tala om nästa steg när det gäller markansökan i området.
Ev skulle en ansökan gällande gemensamma hus kunna göras tillsammans med vårt ”systerprojekt” med yngre medlemmar.

5. Omstrukturering av hemsidan
Margareta och Maggan håller på att göra om hemsidan i syfte att få den mera överskådlig. Det ska bli bättre information om möten och protokoll. Synpunkter på förbättringar efterlyses. Det framkommer att det finns spärrar för att skriva ut saker från sidan. Margareta ska kolla upp detta.

6. Facebookgruppen
Gruppen är offentlig och kommer att fortsätta vara det tills vidare.
Inger Raaby kommer att vara huvudansvarig för Facebookgruppen. Margareta ser till att Inger läggs till som administratör. Alla uppmanades att gå med i ”HållKollBo en bygg- och bogemskap”.

5. Utkast till visitkort
Ett förslag från Maggan, Margareta och Anita förevisas. Ett ändringsförslag från Maggan antas, som går ut på att texten på övre delen av insidan flyttas till nedre delen av insidan och texten på nedre delen av insidan flyttas till baksidan. Anita ansvarar för att lägga om texten .

6. Rapporter
– Det finns en förening i Madrid som ska starta kollektivhus enligt principer som motsvarar kooperativ hyresrätt – något som är nytt i Spanien där folk är vana att att äga sina lägenheter.
– En grupp syriska flyktingar där ingenjörer med flera ingår, har föreslagit att de skulle bygga en ekoby utanför Uppsala medan de väntar.
– I radioprogrammet Kluvet land har ansvariga för första gången (?) hörts uttala att en anledning till att det inte byggs bostäder är att om det byggs för mycket så sjunker värdet på bostadsrätterna.
– Tidningen Form visar på Berns olika projekt där varje projekt får visa 20 bilder i 20 sek per bild enligt en idé som Pecha Kucha tagit från Japan. Det är tänkt att fungera som inspiration.
– I Japan använder man kompost i väggarna som uppvärmning.
– Ann-Margret Liv (bostads-och demokatiborgarråd i Stockholm) sa när HållKollBo besökte henne i våras att man vill hitta nya sätt att bevilja markanvisningar där inte bara pengar har betydelse, utan även ekologi, arkitektur och annat tillmäts vikt. Hennes sekreterare lovade hålla oss a jour i frågan.
– Det har kommit ut en ny bok – Ekobyboken

7. Övriga frågor
Frågan om vi bestämt boendeform ställs av en ny medlem. Vi förklarar att frågan diskuterats ett antal varv och att vår huvudinriktning är kooperativ hyresrätt eller i varje fall en form som inte främjar ekonomisk spekulation, men att inget är hugget i sten och att vi är beredda att ta hänsyn till olika realiteter som dyker upp på vägen. (Sekreterarens tillägg: Frågan är egentligen inte färdigdiskuterad och hänger ihop med byggherre/byggdam och förvaltning som vi också diskuterat mycket, och med egna resurser rörande bl a ekonomi och kompetens)

8. Mötet avslutas

Vid protokollet
Mygg Hellbom
Margareta Jaric

Justérare
Inger Raaby

*********************************************************************************

Protokoll fört vid årsmöte för föreningen Hållkollbo Sustainable Cohousing 2015-03-11

Närvarande: Maggan Forsberg styrelseordförande, Margareta Jaric styrelsekassör tillika sekreterare, Mygg Hellbom styrelseledamot, Eva Fåhreus Rydberg, Kerstin André, Mikael Johansson, Roland Larsson, föreningsmedlemmar.

1) Ordföranden öppnade mötet
2) Mötet befanns vara behörigen utlyst
3) Dagordningen fastställdes
4) Till mötesordförande valdes Maggan Forsberg, till mötessekreterare Mygg Hellbom och till justerare och rösträknare Margareta Jaric
5) Roland Larsson läste upp verksamhetsberättelsen för 2014
6) Margareta Jaric redogjorde för 2014 års bokslut
7) Mygg Hellbom läste upp revisionsberättelsen
8) Mötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2014
9) Beslöts att medlemsavgiften fortsatt ska vara 200 kr.
10) Inger Raaby som fått akut förhinder att delta i mötet har föreslagit att en modell för sparande och bostadsköregler bör utarbetas. Beslöts uppdra åt styrelsen att ta fram underlag och arrangera ett medlemsmöte där dessa frågor kan diskuteras.
11) Till ny styrelse valdes Maggan Forsberg ordförande, Mygg Hellbom sekreterare, Margareta Jaric kassör, Inger Raaby ledamot och Kerstin Andrée ledamot
12) Till revisor valdes Mikael Johansson
13) Till valberedning valdes Anita Sand
14) Roland läste upp styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2015 vilken godkändes
15) Rapport om Folkhögskolans dag 21 mars på Skarpnäcks folkhögskola med segregation som tema. Start kl 12.
16) Rapport om en föreläsningsserie Bygga och bo i gemenskap som Hållkollbo arrangerar i samarbete med Skarpnäcks Folkhögskola. Måndag 23 mars Byggemenskap kl 18 (Nils Söderlund) och Kollektivhusboende kl 19 (Kerstin Kärnekull), Måndag 13 april Kooperativ hyresrätt kl 17 (Lars Malmgren) och Kooperativ hyresrättförening (Roland Malm, Coompanion), Måndag 4 maj Sammanfattning i ord och bild (Lotta Melanton, Margareta Jaric och Maggan Forsberg)
17) Rapport om informationsmaterial om Crowd Funding som Margareta Jaric sammanställt
18) Ordföranden avslutade mötet

Vid protokollet: Mygg Hellbom

Justerat: Margareta Jaric

Efter årsmötet hölls ett möte tillsammans med föreningen Kombo där gemensamma intressefrågor diskuterades.

*************************

Protokoll fört vid HållKollBos medlemsmöte onsdagen den 4 februari på Dynamo, Södermannnagatan 38.
Mötet var från början tänkt att hållas tillsammans med Kollekivhusföreningen KOMBO. På grund av att många var bortresta kommer det gemensamma mötet att hållas vid ett senare tillfälle.

Närvarande:
Kerstin Andrée, Roland Larsson, Maggan Forsberg och Margareta Jaric
Sju personer hade anmält förhinder.

Maggan valdes till ordförande och Margareta sekreterare.

1.En folder håller på att framställas av Maggan och Anita.

2. På baksidan av foldern kommer information om vårens föreläsningar i Bagarmossen att stå:
– Kooperativ hyresrättsförening med Lars Malmgren
– Byggemenskap med Nils Söderlund
– Kollektivhusboende med Kerstin Kärnekull
– Byggekologi med Maria Block (Varis Bokalders)
– Odling och akvaponi med Bagisodlarna och Eva-Lotta Thunström
– Smarta hus för Miljö och hälsa
– Stadsdelen informerar
– Sammanfattning i ord och bild

3. Möte med Kristin Quistgaard, projektledare för Hammarbyhöjden/Björkhagen på Exploateringskontoret torsdagen den 5 februari då Maria Block, Nils Söderlund och Margareta Jaric deltar. Martin Edfelt som är ansvarig för programmet på stadsbyggnadskontoretkunde kan inte vara med. Inter heller Maggan Forsberg från HållKollBo.
Inför morgondagen föreslogs att både Infil (insprängda tomter) och “Pionjärkvarter” är aktuella med såväl nytänkande som tradition. Den nya majoriteten har uttalat att det kan bli annat än ekonomin som styr valet av de som får markanvisning. Det kan vara bästa idén, arkitektur, miljötänk, blandade åldrar, integration, smålägenheter, livskvalité, gemensamhet. Kooperativ hyresrättsförening ger fördelar som större ansvar inte bara för den egna lägenheten utan väl så mycket för det allmänna.

4. HållKollBo skulle kunna var aktuellt förutom i Skarpnäcks stadsdel även i Barkaby något som Maggie Wellton föreslagit inte minst med tanke på att Järfälla kommun är intresserade av byggemenskaper

5. Roland föreslog att vi tar kontakt med Plushus
Maggan påpekade vikten av att anlita mindre byggbolag
Margareta skall delta i information om AAL- Active and Ambient living arrangerad av Vinnova
Maggan talade om Ekoportalen med företag som skulle kunna sponsra HållKollBo
Margareta påminde om att återuppta kontakten med HSB efter morgondagens möte
Lotta Melanton hade önskat välkommen att måla änglar i Sofia kyrka kl 12.00 på söndag.

6. När planerna kommit längre finns det många förslag på utformning av huset bl.a.
Noga utarbetade planer för cykelrum och cyjkelparkering
Bilpool
Vattenflöde respektive alternativa toaletter. Kersti Biuw har några förslag.

7. Roland delade ut “Jeg har något på hjärtat”, en intervju angående faran med trådlös kommunikation som vi ombads läsa på till nästa gång.

8. Styrelsen kommer att sammanträda och då besluta tidpunkt för årsmöte.

8. Mötet avslutadesöää

Margareta Jaric
Mötessekretare Justerare

=============================

Protokoll vid HållKollBos medlemsmöte tisdagen den 7 oktober 2014

Närvarande:
Maggan Forsberg, Inger Raaby, Anita Sand, Lisa Lindholm, Roland Larsson, Margareta Jaric. Mygg Hellbom kom senare

1. Till ordförande valdes Maggan och sekreterare Margareta

2. Rapporter
Maggan rapporterar från mässa i Älvsjö
Artikel om Soloboende i SVD med hänvisning till Färdknäppen. 43 % i Stockholm
Margareta rapporterar om kurs i bildterapi och förslag på återkommande målarträff den 15 november på Konstnärshem med Lotta Melanton.
”HållKollBo dansar”, med inspiration från Myggs 70-fest.
Studieresa till Berlin och Hamburg angående Byggemenskap 9-11 okt. Frågan ställdes Vad är speciellt viktigt att notera?
Studiebesök när och till vilka byggnader i Stockholm?
Besöka ekorestaurang i Nynäshamn när och vilka följer med?
Beslutades att HållKollBo är med och håller målarträff på Konstnärshem den 15 november med temat “Hur vill jag bo” och att Lisa och Margareta planerar en rundtur i Stockholm för att besöka intressanta hus.

3. Förslag på att kontakta politiker i den rödgröna majoriteten i
Stockholm efter valet 2014
– Maria Östberg Svanelind S troligen blivande ordförande i
exploateringsnämnden/stadsbyggnadsnämnden
– Karin Wanngård S Finansborgarråd
– Daniel Helldén Mp Borgarråd, Ewa Larsson Mp Skarpnäcks stadsdel.
Mp:s möte den 18 okt
– Ann-Margrethe Livh V, Maria Hannäs V
– FI-representant? Sissela Nordling Blanco?
– Övriga politiker och tjänstemän i Stockholm?

Ny bostads- och stadsutvecklingsminister, tillika IT-minister: Mehmet Kaplan Mp

4. Förslag om forskningsprojekt
Formas och IQ samhällsbyggnad bjuder tillsammans med Bygginnovation in till en inspirerande eftermiddag om forskning och utveckling inom samhällsbyggande onsdagen den 5 november 13.30-17.00
– Se förslag till att ansöka om anslag för en förstudie till
forskningsprojekt!

5. Föreningen HållKollBos ekonomi
7021kr på HållKollBos JAK-konto tack vare 3350 kr från Myggs 70-fest

6. Finansiering av hus
– För att finansiera husbygget – arbeta för en tre- eller flerdelning av
risktagning:
1. De presumtiva boendes egna insatser,
2. SBAB – Statlig bolånegaranti,
3. Kommunal insats bland annat genom Allmännyttan
4. Byggbolag

7. Kontakt tas med HSB igen! Tematräff om markförvärv 21 okt 18.30-19.45.

8. Nästa medlemsmöte blir tisdagen den 4 november på Elfvinggården

9. Avslutning av möte och Myggs bildvisning

Margareta Jaric
Mötessekreterare

Den 8 augusti 2014 träffades HållKollBos styrelse Maggan, Margareta, Mygg
och Inger på Lisa Lindholms kolonilott

Lisa och Margareta har gjort en uppställning över HållKollBos
medlemmar och vilka som betalat medlemsavgift och engångskostnaden på
250 kr för visat intresse av att bo i huset. Det finns någon
inbetalning som är oidentifierat. Vi ber att den som betalat in men
inte finns med på listan hör av sig.

Eftersom vi inte fick gensvar från HSB Stockholm kommer
projektledaren Nils Söderlund och arkitekten Maria Block tillsammans
med HållKollBo att ansöka om markanvisning under senare delen av
augusti.

Åke Sundvall har byggt ett trähus i Årsta som HållKollBo skall försöka “studiebesöka”.

Mygg föreslog att även om olika byggföretag tidigare tackat nej till
samarbete med HållKollBo kan vi gå ut med förfrågan igen.

Under Almedalsveckan träffade Margareta Jaric Maria Östberg
Svanelind, S vice ordförande i Stockholms stads exploateringsnämnd och
stadsbyggnadsnämnd. HållKollBo har träffat henne tidigare. Det blev en
överenskommelse att träffas igen.

HållKollBo kommer att inventera intresset för en odlingscirkel med
början till hösten.

Vi beslutade att HållKollBos nästa medlemsmöte hålls tisdagen den 26
augusti kl 18.00 hos Mygg Hellbom i Nynäshamn under temat “Compact
living”.

******************************************************************

Medlemsmöte i Hållkollbo den 12 mars 2014

Mygg ordförande
Mikael sekreterare

Närvarande: Inger Raaby, Mygg Hellbom, Roland Larsson, Mikael Johansson, Margareta Jaric, Anne Lindström, Anita Sand, Lisbeth Lindholm, Kersti Biew.

Tre punkter uppskjutna från årsmötet:

HållKollBos bokslut för 2013
Bokslut är gjort. Föreningen har skulder till enskilda medlemmar. Vi behöver få in mer pengar under året. Det skulle underlätta om medlemskapsavgiftsinbetalningar märks med det kalenderår de gäller. Bilaga?

Revisionsberättelse
Revisorn föreslår att styrelsen beviljar ansvarsfrihet. Bilaga?

Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljar den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

Rapport från Nybyggarkommissionen. Margareta Jaric.
Margareta Jaric berättade om de 63 förslag som Nybyggarkommissionen har för att öka byggandet i Sverige.

Rapport från ABF.s studiecirkel om kollektivboende. Mikael Johansson
Mikael berättade om vad de gör på ABF:s studiecirkel om att bygga kollektivhus.

Stadgefråga angående antal medlemmar i styrelsen, i valberedningen och antal revisorer

Vi konfirmerade det beslut som togs på årsmötet. Styrelsen skall bestå av minst tre ledamöter. En medlem skall utses till valberedare. En person skall väljas till revisor.

Motionen som skickats från HållKollBo till HSB:s årsstämma.
De medlemmar i Hållkollbo som är bosparare i HSB har skickat in en motion till HSB:s årsmöte om att de ska bygga kollektivhus med upplåtelseformen kooperativ hyresrätt.

HSB:s visioner inför valåret 2014. Artikel i HSB.s medlemstidning.
Margareta Jaric presenterade en artikel i Vi i HSB.
25/3 kl 19 presenteras nyheter för HSB:s bosparare.

HSB, JAK, HållKollBo – möte 27.e mars
Maria Block, Margareta Jaric och Nils Söderlund har träffat Anders Svensson på HSB Stockholm. Den 27 mars ska ett nytt möte hållas där även Magnus Frank och Sammy Almedal från Jak-banken är med.

Byggmässa i Älvsjö 1-4 april.
Intresserade kan försöka gå dit tillsammans, mejla Margareta Jaric om ni vill. Vi hör med HSB om de ska dit.
Kommande studiecirkel. Vad ska den innehålla?
Vad ska den innehålla? Boken Living Dreams om understenshöjden är intressant. Den bok som används i ABF:s studiecirkel, Gemenskap och samarbete, är en möjlighet. Maria Blocks bok om byggekologi ska vara med på något sätt. Det finns två centrala delar, processen och visionerna. Mikael Johansson och Maggan Forsberg ska ta fram ett förslag till studieplan till nästa möte. Tävlingsbidraget för Rågsved kan vara med.

Övriga frågor:
Markanvisningstävling i Rågsved
Kommunen har markanvisningstävling i Rågsved. Vid mötet med HSB ska detta tas upp. Margareta Jaric kontaktar Lotta Thunquist på CHB och Maria Block och Nils Söderlund.

Andra områden
I Bagarmossen-Skarpnäck har de ingen ny information.
Hammarbyhöjden-Björkhagen ska göra områdesprogram.
Årstastråket är intressant.
På något sätt vill vi få kommunen att inte ta ut så högt markpris.
Det behöver finnas mänskligare boende.
SKB har anlitat mindre byggföretag. Intressant att kolla upp.

Kontakt med Eva Larsson på stadsdelsnämnden i Skarpnäck.
Fika är föreslagen för att prata om de gemensamma visionerna. Anita, Lisa och Margareta sköter kontakten med Eva Larsson.
Festival i Kärrtorp.
Maggan Forsberg kollar upp.

Årstidsträffar
Träffen den 22 mars är inställd. Vi avvaktar med fortsättningen.

Sommarodling.
25-26 april är det en odlingskurs som några medlemmar ska gå på. Odling är en central del i Hållkollbo. Medlemmarna uppmanas att intressera sig för odling.

LENR
Imorgon är det möte om LENR, miljövänlig energiteknik i Gamla Stan. Information skickas ut. Ring Magnus Hellbom och fråga om adressen vid intresse, tel: 0723097532

Påskknytis
Föreslagen plats är Elfvinggården. Föreslagen dag är söndagen 20/4. Föreslagen tid är 17.

Nästa möte
2 april kl 18 på Elfvinggården, Runda vägen 38.

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Mikael Johansson Margareta Jaric
Mötessekreterare Justerare

*********************************************************************************

Protokoll
fört vid Hållkollbo Sustaianable Cohousings medlemsmöte 20140106
Närvarande: Margareta Jaric, Maggan Forsberg, Mygg Hellbm, Roland Larsson, Anita Sand, Lisa Lindholm, Mikael Johansson
Ordf. Mygg Hellbom Sekr. Maggan Forsberg Justerare Margareta Jaric

Nya medlemmar
Åtta nya intresseanmälningar om medlemskap har tillkommit under hösten 2013. Dessa registreras som medlemmar efter årsskiftet, 2014. Frågan om vad som krävs för medlemskap tas upp. Förslag är att aktivitet krävs för att stå i bostadskön. Kontakt tas med icke aktiva medlemmar innan årsmötet den 3.e februari.

Studiecirkel ABF
Maggan Forsberg informerar om sin kontakt med ABF angående start av ev. studiecirkel med tema kollektivboende/ekologiskt byggande. Margareta och Maggan ser tillsammans över program och teman för föreningens egen kurs, när den blir aktuell. Roland informerar om att det enligt ABFs kursprogram redan finns en kurs på temat, ”skapa och bo i ett kollektivhus”. Mötet beslutar att skjuta upp den planerade egna kursen och låta två medlemmar gå ABFs kurs. En egen kurs kan startas senare. Tas upp på årsmötet.
ABF har även en öppen föreläsning om hur man söker projektpengar den 24.e februari som är av intresse för Hållkollbo.

Framtidsveckan i Bagarmossen/Kabaré
Hålkollbo planerar att delta i eventet Framtidsveckan i Bagarmossen i april. Förslag finns om att genomföra någon föreställning/kabaré i samband med eventet för att uppmärksamma Hållkollbo. Maggan har förslag på samarbete med ungdomar (vänner till dottern Hanna) som spelar teater och i band. Samarbetet är inte helt förankrat ännu. Dock råder osäkerhet gällande om Framtidsveckan kommer att genomföras. Margareta tar kontakt med ansvarig.

Möte med HSB
Ett möte med Anders Svensson, ifrån HSB planeras, gällande ev. samarbete vid byggande av föreningens kollektivhus. Representanter från Hållkollbo är Margareta Jaric och Nils Söderlund. Datum är inte bestämt. En motion skickas från Hållkollbo till HSBs årsmöte 7.e april.

Ekonomi
De ekonomiska kalkyler Hållkollbo tidigare fått ta del av tas upp vidare efter mötet med HSB. Förslaget om Crowdfunding för att få in kapital avslås, däremot bör föreningens medlemmar som står i bostadskön börja med stödsparande. JAK- sparande har diskuterats. Styrelsen kommer med förslag på årsmötet.

Studieresa till Spanien
En studieresa till Spanien planeras. Det finns två alternatv dels i slutet av mars, dels till sommaren 2014. Hållkollbos medlemmar gör studiebesök på ett Kollektivhusprojekt där byggnationen kommit igång. Anita tar kontakt med Spanien.

Rapport från andra kollektivhusföreningar/byggemenskaper
Kollektivhusföreningen KOMBOs samarbete med Familjebostäder har för tillfället gått i stå.
Tyresös kollektivhus förening har aviserat att hålla en studiecirkel under våren.
Kollektivhusföreningen i Huddinge har arbetsnamnet ”Bra Miljö” där Mikael är medlem.

Övriga frågor
Roland tipsar om att mark ev. kan bli ledig i Tallkrogen där en äldre byggnad ska rivas.
Lokalfråga: Ska föreningen byta möteslokal? Dynamo höjer sin hyra till det dubbla från 500:-/år till 1000:-. Förslag på att ha möten i Elvinggården.
Permakulturkurs i Bergholmstorpet till våren. Tid för kursen är inte fastställd.
Någon som vill dela förvaringslokal?

Nästa möte är Årsmötet den 3.e februari.
Mötet avslutas.

Protokoll fört vid
HållKollBos medlemsmöte måndagen den 2 december, Dynamo, Södermannagatan 38 kl 18.00 – 20.00!

Närvarande: Mygg Hellbom, Roland Larsson, Maggan Forsberg, Jonas Daren, Margareta Jaric

1. Välkommen och val
Till ordförande valdes Mygg, sekreterare Margareta, justerare Maggan

2. Huset HållKollBo och engemang för dess framväxt
För att nå HållKollBos mål finns många vägar. Maggan föreslog att en studiecirkel med utgångspunkt i boken ”Living dreams” Om byggande – en hållbar livsstil arrangeras. Nils Söderlund, HållollBos projektledare var med i uppbyggnaden Understenshöjden i Björkhagen som är ett av projekten som beskrivs i boken. Det andra är Hågaby i Uppsala. Studiecirkelns tema skall främst vara ekonomi, struktur och hur huset stegvis förväntas växa fram. Olika experter skall bjudas in. Förutom Nils Söderlund är representanter för Bagarmossen/ Skarpnäck från stadens Exploateringskontor och Stadsbyggnadskontor redan vidtalade. Maggan tar kontakt med ABF för att registrera studiecirkeln ”Hur en ekologisk byggemenskap i höghusets form växer fram”.
Mötet menade att olika grupper kommer att formeras under studiecirkelns gång.

3. Kölistan
Kölistans avgift är 250 kr. Mötet diskuterade om inbetalning skall ske varje år eller vara en engångskostnad. Den allmänna meningen var att förslaget inför årsmötet skall vara årsvis.

4. Hållkollbos upplåtelseform
Kooperativ hyresrätt, hyresrätt eller annan upplåtelseform? Mötet konstaterade att det fortfarande inte går att fastställa eftersom det är så många faktorer som påverkar.

5. JAK -medlemsbank
Stödspar och lån hos JAK har länge diskuterats inom HållKollBo. Deltagarna vid det här mötet föreslog att den som tänker bo i huset förutom inbetalning till kölistan stödsparar minst 200 kr i månaden. Det sparade går när som helst att ta ut samtidigt som de insparade sparpoängen kvarstår hos HållKollBo. För att alla skall bli medvetna om gången i det hela föreslog Jonas att bjuda in Jens Andersson JAK-Stockholm i anslutning till vårens studiecirkel.

6. Ekonomisk kalkyl
Den kalkyl som Magnus Frank från JAK hade översänt tidigare i höst kommer att justeras av Nils Söderlund HållKollBos projektledare och Maria Block HållKollBos arkitekt..

7. Crowdfunding
Mikael Johansson har tidigare presenterat bland annat Fundedbyme, Indiegogo, Kickstarter. Dessutom har Coinfunded med etisk inriktning hört av sig och erbjudit sig att producera en pitch – ett videoklipp som visar vad HållKollBo är. Jonas skulle höra med en kompis som skulle kunna hjälpa HållKollBo med att föreslå vad som kan ingå i en dylik pitch.
De närvarande beslutade att inte välja något av förslagen vid detta möte..

8. Bostadsrättsmässan i Kista.
Maggan rapporterade från den 23 november. Förutom besök vid de olika företagens utställningsbås hölls mötet som planerade det pågående mötet med fyra från HållKollBo.

9. Miljövetardagen vid Södetörns högskola.
Mygg rapporteade från Miljövetardagen vid Södertörns högskkola 28 november. HållKollBo visade upp sig genom en mindre skärm som Anita Sand tillverkat med ett abstrakt hus och framförliggande foldrar. Jonas hade fått information om HållKollBo där. Inför kommande utställningar/mässor finns det anledning att planera för beständigt utställnings/infomaterial? En fråga för nästa möte,

10. Årstidsträffar
Margareta rappporterade om Årstidsträffar – ett samband mellan skapande och odling som är tänkta att hållas fram till oktober 2013. Introduktionsträffen ”Vi målar tillsammans och odlar” gick av stapeln den 9 november på Konstnärshem under ledning av Lotta Melanton med 15 deltagare varav 6 från HållKollBo. ”Vi målar tillsammans” varvas med studiebesök med anknytning till odling. Vid nästa möte presenteras förslag på fortsättningen.

11. Studiebesök på CHB
Den 5 december klockan 13.00 studiebesök på CHB Centrum för Hälsa och byggande och ”Det Gröna köket”, Marinens väg 30, Handen.

12. Studiebesök på Sockerkakan
Studiebesök på Sockerkakan planeras av Margareta i samband med kontakt med Anders Svensson på HSB.

13. Julknytis
Söndagen den 15 december klockan 14.00 blir det julknytis på Dynamo, Södermannagatan 38 då alla tar med någon maträtt med eller utan julanknytning.

14. Tider för medlemsmöte
Beslutades att fortsätta att hålla medlemsmöten första måndagen i varje månad klockan 18.00 på Dynamo om inget annat anges.

15. Årsmöte
Måndagen den 3 februari 2014, klockan 18.00 blir det Årsmöte på Dynamo.

16. Förslag på studieresa
Det finns planer på en studieresa till liknande projekt som HållKollBo i Spanien någon gång sommaren 2014. Intresserade anmäler sig till Margareta Jaric eller Anita Sand.

17. HållKollBos informationsmaterial
HållKollBos informationsmaterial består idag av 2012-års färgfolder, 2013-års enklare folder och ett litet infokort med personlig adress som går att beställa genom Margareta. Jonas föreslog att ett kort görs som lämnas till presumtiva bidragsgivare. Diskuterades om färgfoldern skall tryckas om. Det beslutades att avvakta för att kunna komplettera med uppdaterad information,

18. HållKollBo i media
HållKollBo har under 2013 omnämnts i JAK:s medlemstidning Grus och guld, DN och Fastighetsnytt. Inför en uppsats om Byggemenskap skall Margareta intervjuas.

19. Föreläsning
Gunilla Ladbergs föreläsning ”Tål våra barn den trådlösa tekniken?” den 4 december presenterades av Roland. Mötet diskuterade för och nackdelar med den trådlösa tekniken i förhållande till HållKollBo. I samband med besöket på CHB – Centrum för Byggande och Hälsa på torsdag den 5 december kommer forskningsfrågan att aktualiseras.

20. Framtidsveckan i Bagarmossen våren 2013
HållKollBo kommer att medverka vid Framtidsveckan i Bagarmossen. Mötet var eniga om att vi skall vara väl förberedda och se det som en plattform för HållKollBos fortsatta verksamhet. HållKollBos medverkan i form av Workshop/presentation vid Framtidsveckan i Bagarmossen kommer att utgöra resultatet av vårens studiecirkel.

21. Mötet avslutades

Margareta Jaric Maggan Forsberg
Mötessekreterare Justerare

Samtal/förberedelse inför HållKollBos medlemsmöte måndagen den 2 december
Lördagen den 16 november 2013 med Mygg Hellbom, Inger Raaby och Margareta Jaric. HållKollBos första SKYPE-möte

Ekonomisk kalkyl
Magnus Frank JAK Medlemsbank hade upprättat en kalkyl åt HållKollBo.
Det har konstaterats att det finns behov att fördjupa denna kalkyl och jämföra med andra kalkyler.

Förslag till jämförande kalkyler:
Kalkyl för byggemenskap i Göteborg (Margareta)
Kalkyl för byggemenskap i Linköping (Margareta)
Kalkyl för kulturhuset Cyklopen (Mygg)
Magnus Hellboms kalkyl (Mygg)

Crowdfunding och delmål
Om det skall bli aktuellt för HållKollBo med crowdfunding är det avgörande att ställa upp delmål. Ett delmål är Förstudie (”Den första planeringen för HållKollBo” ) som beräknas till 200 000. Vi diskuterade olika nivåer på bidrag och kom fram till 100, 200, 500, 1000, 2000 och eventuellt 5000. Vad skulle de olika nivåerna betyda – ge i gengäld , belöna, erbjuda givarna? Några förslag var omnämnande på hemsidan, inbjudan till påskfest, badge, tygkasse, T-tröja. Vi talade om designade prylar respektive egenproducerade ”badges” gjorda vid våra träffar. (Vi pointerade dessutom att den inledande formuleringen är viktig).

”Vi målar tillsammans och odlar” – Introduktion till HållKollBos Årstidsträffar
Mygg och Margareta rapporterade om den 9 november då ett 15-tal personer träffades på Konstnärshem med Lotta Melanton som inspiratör. Margareta delade ut en sammanfattning med odlingsbegrepp som vi kommer att närma oss under de kommande Årstidsträffarna: Vi målar tillsammans med mellanliggande studiebesök bland annat vid CHB – Centrum för Hälsa och Byggande i Haninge.

Kommande evennemang

Miljövetardag torsdagen den 28 november
Skall HållKollBo medverka i Miljövetardag på Södertörns Högskola? (Mygg och Margareta deltog)

2 december – Medlemsmöte på Dynamo
20 december, fredag – Julknytis på Dynamo (ändrat till söndagen den 15 december kl 14.00)
December/januari Studiebesök p CHB Haninge (genomfört den 5 december 2013)

Framtidsveckan
Mygg och Margareta tillsammans med Nils Söderlund intervjuades om byggemenskap av Susanna Elfors till tidningen Fastighetsnytt. Då informarde Susanna om Framtidsveckan i Bagarmossen våren 2014 där HållKollBo skall medverka med workshop eller liknande.

Samling för presumtiva boende i HållKollBo
Efter Framtidsveckan kommer HållKollBo att analysera om tiden är mogen att samla HållKollBos presumtiva boende – de som då är intresserade att bo i HållKollBo skall bjudas in till ………….

Studieresa till Spanien och kollektivhus
Information om planer på en studieresa till Spanien och kollektivhus.

Av de genomgångna punkterna utkristalliseras följande punkter till medlemsmötet den 2 december 2013:
Ekonomiska kalkyler
Crowdfunding och delmål
Hållkollbos Årstidsträffar
Studiebesök vid CHB i december/januari
Julknytis den 20 december på Dynamo
Framtidsveckan i Bagarmossen våren 2014
Samling för presumtiva boende våren 2014
Studieresa till Spanien och kollektivhus 2014

Stockholm 2013-11-16
Margareta

Mötesprotokoll för föreningen Hållkollbo, på Södermannagatan 38 kl 18 måndagen den 4 november 2013.
Närvarande var Mygg Hellbom, Margareta Jaric, Kersti Biuw, Anita Sand, Inger Raaaby, Margareta/Maggan Forsberg, Roland Larsson och Barbro Hedström. Vi presenterade oss, Margareta valdes till mötesordförande, Barbro till kvällens sekreterare, Mygg justerare. Margareta hälsade oss alla välkomna och öppnade mötet.
Rapporter
# Den 10 oktober deltog Hållkollbo med andra föreningar såsom KOMBO, Kollektivhus.NU mfl, i en politikerdebatt på ABF, där alla verkade positiva till kollektivhusboende, även om just M inte anser att statens skall gå in och subventionera men Fp-representanten gärna ville komma med på studiebesök till existerande kollektivhus.
# ElinWägner-serminarium: Margareta har deltagit i ett Elin Wägnerseminarium på Kronobergs Folkhögskola. Elin W:s huvudtemaeman är Fred, miljö och kvinnor. Detta seminarium handlade om ekologisk mat. Bygga och bo ekologiskt skulle kunna vara tema för kommande seminarium. Margareta har skrivit artiklar om detta i tidskrifterna Bergsluft och i Hälsofrämjandets tidning som vi ska försöka få tag i och läsa.
# Markanvisningsfrågor: Nils Söderlund har träffat representanter på exploateringskontoret, en sk bostadspilot som menar att markanvisning för vårt bygge troligen inte kommer att komma till stånd i nära framtid, men kanske i framtiden. Det ska byggas mycket i Björkhagen /Hammarbyområdet, där bla Nytorps Gärde är av intresse.. Men det som vi inriktat oss på mest är Bagarmossen/Skarpnäck. 2500 lgh skall byggas där. Vårt önskemål ligger på Rusthållarvägen vilket är nära T-banan, Även Sundbyberg är av intresse. Haninge, Nacka och Botkyrka anser de flesta ligger för långt ut från centrum av Stockholm.
Ekonomi
Det är viktigt att alla söker information om mindre och billigare byggbolag som kan bygga billigare än de större. (tex Bo Klokt, Ikea, men Boklokt har nu köpts upp av Skanska…) . Styrelsen kollar upp vem som är konstruktör av trähusen som byggs av Folkhem i Sundbyberg. Samt be Maria Block, vår arkitekt att hon ger oss tips om billiga byggföretag med rätt profil.
Magnus Frank från JAK-banken har gjort ett förslag till kalkyl som skall skickas ut till medlemmarna för vidare diskussion. Han menade att vi måste hålla isär ekonomin för föreningen och den framtida husbyggnadskalkylen.
Margareta ringer HSB för att höra om deras Stig Ahlén kan komma och berätta om HSB kan ha något förslag/lösning för vårt projekt och vilka samarbetspartners, tex Familjebostäder (dyrt!) som är intresserade avhusbygge med framtida fisk- och grönsaksodling. (se punkten Måla tillsammans nedan!). Styrelsen har haft möte med en jurist som råder oss att bilda ekonomisk förening och göra en årsbudget för föreningen och en ekonomisk plan för byggnationen. En ekonomisk plan för en ekonomisk förening skall granskas av två personer från Boverket och ha en likviditetsbudget och en resultatbudget. Under projekttiden skulle alla tex behöva betala en summa per månad den första tiden? Tex 1000:- vilket mötet funderade på hur det skulle gå att lösa på personligt plan, även vad gällde ett framtida krav på handpenning på ca 200.000 så att vi får en bra grundplåt. Även detta framkallade diskussioner på ett personligt plan. Detta är något som alla intresserade bör börja tänka på, hur det skulle gå att lösa framöver.
Kölistan: I februari kommer vi att ha ett medlemsmöte för dem som verkligen vill bo i huset.
Obearbetade Trådar
Studiebesök i vår på kollektivhuset Södra Station diskuterades. Också att ett kollektivhus kan ha olika former av boende, även bostadsrätter, bo-rätter och hyresrätter – mm. Diskuterades olika sätt att få till sponsorpengar, tex kan styrelsen prata med Ingela Blomberg om att söka EU-bidrag bland annat till att lära oss om ekologisk odling och fiskodling kring huset..
Årstidsträffar
För att lära oss mer har Margareta i samarbete med Lotta Melanton skapat en serie årstidsträffar.”Att måla tillsammans och odla” på teman som Permakultur, Akvaponi och Stadsodling, med början på lördag den 9/11 klockan 13-16 med adress Brännkyrkagatan 19, mötas utanför och invänta någon som kommer och öppnar dörren. Det hela sker i Konstnärshems lokaler.
Innovativ kultur
Arkitekt Maria Block har ansökt om pengar ifrån Innovativ Kultur som lyder under Stockholms Stad för att utveckla dessa kunskaper bland medlemmarna.
Vi diskuterade boken ”Bygga Seniorboende tillsammans, av Ingela Blomberg och Kerstin Kärnekull. Alla uppmanas att läsa boken, köpa eller låna, ett ex kommer att gå runt så länge bland medlemmarna. Där kan man tex läsa hur Boo Seniorhem kom till, vilka de anlitade, vad det kostade etc.
Kommande evenemang:
Torsdagen den 7 nov, kl 18 på ABFhuset har Färdknäppen 20-årsjubileum under rubriken Kollektivister – Framtidens Folk. Där medverkar bla Katarina Bonnevier, Kerstin Kärnekull, Dick Urban Westbro. Se ytterligare information på www.fardknappen.se.
Föreningen Byggemenskap har seminarium i Linköping snart men ingen av oss reser dit, dock kommer vi att kunna ta del av resultaten av mötet framöver
22-23 november är det Bostadsmässa i Kista, alla uppmanas att gå dit för tips och kontaktbygge!
Ett förslag om cykeltur på den fd svenska ön Rügen nästa sommar – det kommer mer info framöver.
Beslöts att hädanefter skall uppgiften som mötesordförande och sekreterare rotera mellan mötesdeltagarna så att alla får chans att vara aktiva.
Barbro informerar om att hon ställer ut sina skulpturer och målningar tillsammans med Adam H i Kulturcentrum, Hallonbergens C, Tunnelbanestation Hallonbergen, måndag-torsdag 10-20 och fre till 16, helger stängt. Till och med 15 november. Välkomna!
Margareta tackade för ett gott möte och vi ser fram emot kallelse till nästa.

Vid pennan, Barbro Justerat: Mygg Margareta

Protokoll fört vid
HållKollBo Sustainable Cohousing -Medlemsmöte 2013-10-07 på ABF

Närvarande: Anita Sand, Magnus Hellbom, Mikael Johansson, Roland Larsson, Mygg Hellbom, Christiane Fürnkrantz, Maggie Wellton, Hans Thunberg, Margareta Jaric

1. Margareta hälsade välkommen till mötet, speciellt Hans Thunberg som ny medlem.
2. Magnus Hellbom valdes till ordförande och Margareta Jaric som sekreterare.
3. De närvarande mötesdeltagarna fungerar som justerare
4. Information om debattkväll med politiker ”Stockholm bygger – Kollektivhus?” den 10 oktober 18.00-20.00 på ABF. Kollektivhusföreningar som planerar att bygga kollektivhus i Stockholmstrakten tillsammans med riksföreningen Kollektivhus.NU arrangerar. Frågan ställdes: Vilka från HållKollBo kommer? Affischer delades ut.
5. Rapporter:
– HållKollBo hade omnämnts i samband med artiklar om byggemenskaper i DN-STHLM
den 25 och 27 september.
– Representanter för Föreningen byggemenskaper-Stockholm kommer att träffa Anders
Hallberg, bostadslots Exploateringskontoret, Administrativa avdelningen den 31 oktober. HållKollBo representeras då av HållKollBos projektledare Nils Söderlund.
– HållKollBo har ansökt om markanvisning i området Bagarmossen/Skaropnäck och har haft kontakt med områdets representanter från stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret.
6. Punkten ”Ouppföljda trådar” bordlades till nästa möte
7. Kalkyl från JAK bordlades till nästa möte.
8. CROWDFUNDING – Mikael hade efterforskat (Se bilaga). Diskuterades vilka delmål vi kan formulera. Alla uppmanades fundera över delmål!
Beslutades att formulering av delmål görs vid novembemötet.
9. ANSÖKNING HOS INNOVATIV KULTUR skall sökas och vara inne senast 17 oktober 2013. Det är viktigt att även här formulera delmål som som skall knyta an till utemiljön. Lämna förslag till styrelsen senast i samband med sammankomsten på ABF den 10 oktober!
10. Lördagen den 9 november 13-16 blir det UPPFÖLJNING AV SOMMARHÅLLKOLLBO på Konstnärshem, Brännkyrkagatan 17 med bland andra Lotta Melanton, medlem i HållKollBo – HÖSTHÅLLKOLLBO en av de fyra årstidsträffarna dit alla som är intressererade av målning och odling är välkomna.
11. AKVAPONIK – Fisk- och grönsaksodling i ett slutet system.
Mötet beslutade att mycket tid kommer att läggas på att undersöka hur Akvaponik kan bli en viktig del i HållKollBo.
12. HållKollBo – TRÄHUS – avgörande – glas till växthus. Materialfrågan diskuterades.
13. Nästa möte blir måndagen måndagen den 4 november klockan 18.00 på Dynamo, Södermannagatan 38.
14. Mötet avslutades av mötesordförande
15. Fortsättning för den som ville gå på Klimataktionens möte om ”Hållbart samhälle” i Katasalen på ABF klockan 19.00, där det fanns ett bord med info om HållKollbo.

Stockholm 2013-10-07

Margareta Jaric Mötesdeltagarna
Mötessekreterare Justerare

Bilaga: Crowdfunding

Bilaga till protokoll fört vid HållKollBos medlemsmöte 2013-10-07
Crowdfunding
Crowdfunding en företeelse som finns på Internet där det är möjlighet att upprätta ett konto. Intresserade kan sätta in pengar och därmed stödja ett speciellt projekt. För HållKollBo är det viktigt att formulera delmål för att kunna använda sig av denna möjlighet.

Mikael Johansson hade efterforskat och kommit fram till att det finns olika sajter:

Kickstarter.com – tar 5 % som avgift, kräver amerikansk bankkonto, och medie- eller konstprojekt.
Indiegogo – tar 4 % i avgift om man når målet och 9 % om man inte når målet, är öppnare.
Investedin – tar 1 % i avgift, investerarna får betala 5 % i avgift.
Fundedbyme – ingen avgift för investerarna, tar 6 % av investeringen, minimål krävs för att få pengarna.

1. Hur mycket behöver vi?
2. Vad får finansiärerna som belöning?
3. När skall insamlingen avslutas?
4. På Kickstarter och Investedin måste man nå målet för att pengarna skall föras över.
På Indiego får man pengarna ändå.

Tips:
1. Bra idé
2.Var personliga
3.Vad är vår dröm?
4. Gör en bra video
5. Väljut någoti projektet som ska finansieras
6. Vad ska finansierärerna fåi belöning?
7 Olika nivåer för belöning
8. Uppdatera projektet unde finansieringsperioden. Gör en plan!

Viktigt:
Sprid projektet, få delningar.
Att få in pengar tidigt är viktigt.
Nå rätt målgrupp.
Vilken tjänst skal vi använda?

Förslaget är att HållKollbo använder sig av Fundedbyme!

Anteckningar förda vid styrelsemöte
måndagen den 1 oktober 2013 klockan 17.00 – 18.45 på Dynamo

Närvarande: Maggie Wellton, början av mötet, Mygg Hellbom större delen av mötet, Christiane Fühlkranz, Margareta Jaric. Inger Raaby hade anmält förhinder.
Mygg, ordförande och Margarta sekreterare

Mötet ägnades huvudsakligen åt planering av dagordningen till medlemsmötet måndagen den 7 oktober på ABF:

Preliminär dagordning:
1. Välkomna och val
2. Debattkväll om kollektivhus med politiker den 10 oktober på ABF
3. Rapporter
– Byggemenskaper, DN och möte med Exploateringskontoret
– Markanvisningar

4. Ouppföjlda trådar
5. Kalkyler
6. Ansökningar
– Innovativ kultur 17 oktober

7. Övriga frågor
8. Nästa möte
9. Avslutning av HållKollBos medlemsmöte

Hjärtligt välkomna på ett avgörande möte för HållKollBos framtid!
Tacksam för bekräftelse om du kommer HållKollBos medlemsmöte måndagen den 7 oktober på ABF!

Därefter kan de som vill gå på:
“Hur ser ett hållbart samhälle ut?” – Del i Klimataktions föreläsningsserie “När larmen tystnar” Måndag 7 oktober 19:00 – 20:30 ABF-Huset, Sveavägen 41
Är staden hållbar i framtiden? Kan Stockholm bli en hållbar stad? Hur bygger vi om? Hur bygger vi nytt? Hur försörjer sig staden med energi och livsmedel?
Kring dessa frågor diskuterar Varis Bokalder, ekoarkitekt och författare, Ylva Lundin, Omställning Alingsås och medförfattare till Att svära i kyrkan. Moderator är Jan Forsmark, koordinator för Omställning Sverige. Entré 60 kr.

/Margareta Jaric
Mötets sekreterare

Protokoll för Hållkollbos medlemsmöte 13-09-02
på Dynamo Södermannagatan 38

Närvarande: Anita Sand, Margareta Jaric, Mikael Johansson, Mygg Hellbom, Roland Larsson och efter punkt fem Inger Raaby och Marie Louise Reinius

1) Margareta hälsade alla välkomna. Mikael valdes till ordförande, Mygg till skreterare och Margareta och Anita till justerare

2) Medlemsmöten kommer att hållas kl 18 den första måndagen varje månad

3) Förslag om studiebesök på kollektivhuset Södra station: Margareta tar kontakt för att höra om det är möjligt med ett besök i samband med nästa medlemsmöte

4) Margareta rapporterade från sommarkurs i Sälen: Första kvällen ägnades åt presentation av bygden och deltagarna. Andra dagen föreläste Anders Persson från Söderhamn om permakultur. Tredje dagen ägnades åt skapande verksamhet med temat inre och yttre rum tillsammans med konstnären Lotta Melanton. Gun Marie Tranberg – Hållkollbomedlem i Sälen – och Studiefrämjandet arrangerade kursen. Falukuriren publicerade en artikel om kursen. Margareta tog i samband med detta upp tanken om ett Sommarhållkollbo – hon har nyligen fått veta om ett ställe på Runmarö som eventuellt skulle bli tillgängligt.

5) Margareta och Mygg rapporterade från ett möte på KTH med två forskare – Hans Lind som forskar om fastighetsekonomi på KTH och Harald Rohracher som forskar i Linköping på tema teknik och social förändring. Nils Söderlund från Föreningen Byggemenskaper deltog också. Båda forskarna tyckte att byggemenskaper var ett intressant forskningsområdeo. De tyckte Hållkollbo var ett intressant projekt men inget som i nuläget skulle kunna beviljas forskningsanslag. Intressant biinformation från mötet: Kostnaden för hela processen innan man får svar om markanvisning är ca en miljon kronor. Det är osannolikt att Stockholms kommun skulle ge oss markanvisning – bättre söka i andra kommuner i Stockholmsområdet. Hans Lind skulle kunna tänka sig att i begränsad omfattning hjälpa oss med info om hur man tar sig fram i det byråkratiska regelverket.

6) Magnus Franck från JAK har lovat hjälpa oss att upprätta en kostnadskalkyl för ett hus med 50% tvåor, 25% ettor och 25% treor utifrån ett par olika geografiska lägen ( t ex Nacka, Haninge, Botkyrka, Huddinge)
Det finns möjlighet att stödspara för Hållkollbo i JAK. Det går till så att man ringer JAK och
säger att man vill stödspara för Hållkollbo. Hållkollbo får då sparpoängen medan pengarna
blir kvar orörda på kontot och man kan ta ut dem eller sätta in enligt egna önskemål.
När det gäller EKObanken och ev medlemskap skulle Margareta te reda på mera till nästa
möte. Margareta tar även reda på hur man får byggkreditiv.
Mikael kollar upp Crowd funding.

7) Vår marknadsanvisningsansökan från 13-03-06 ligger kvar i tre år. Kontaktperson på stadsbyggnadskontoret för Skarpnäcksområdet är Lars Tiderman och på exploateriangskontoret Peter Wennberg.
Nils Söderlund har varit på möte om planering av området Hammarbyhöjden-Björkhagen

8) När det gäller kontakter med byggbolag har Maria och Nils pågående kontakter.

9) Beslöt bordlägga frågan om prospekt till nästa möte.

10) Föreningen Byggemenskaper har möte den 5 september kl 18 på Nytorgsgatan 17

11) Kollektivhusmöte på ABF med politikerutfrågning den 10 oktober kl 18-20

12) Nätverket för kollektivhus i San Sebastian har fått mark tilldelad av kommunen. De har arbetat mycket med presskontakter.
Margreta har haft besök från Turin kollektivhusförening
Margareta tar reda på lite om EU-bidrag till nästa gång

13) Margareta och Mygg har träffat en jurist vi känner för att få reda på lite om möjligheten att finna riskkapitalister som skulle kunna satsa pengar på Hållkollbo
Det lät inte så hoppfullt. Men vi fick lite andra synpunkter, bl a att bilda en ekonomisk
förening och göra en ekonomisk plan

14) Via Kerstin Biuw på Konstnärernas KollektivVerkstad i Nacka har vi fått veta att Nacka kommun i samarbete med World Wide Agenda for Creative Economy inbjudit till ett projekt om framtida städer och hur man ska bo. Den som är intresserad kan kontakta Kerstin Biuw.

15) Den 14-15 september har Elin Wägner-sällskapet som står för kvinnor, fred och miljö möte i Växjö. Margareta har tänkt delta. Temat är ”Från jord till bord”. Margareta har föreslagit att ett kommande tema skulle vara Ekologiskt boende.

16) Mötet avslutades

Vid protokollet: Mygg Hellbom

Justeras: Margareta Jaric – Ok

Anita Sand

Anteckningar förda vid sommarträffen vid Luxparken 20130714 med 6 deltagare

Ekonomi
HÅLLKOLLBO har blivit lovade att få hjälp från JAK Medlemsbank med att upprätta en kalkyl för ett hus med 45 lägenheter med bostadsbolag som byggherre respektive HÅLLKOLLBO som byggherre genom byggemenskap.

Exempel: HSB:s hus Sockerkakan i Sköndal med kooperativ hyresrätt – insatsintervall: 172 000 – 384 000 kronor med lägenhetsyta mellan 43 och 96 m2.